Haaglandse Politie Sport Vereniging - afdeling Sportvissen 

Opgericht 1959

Wedstrijdreglement - Zout

Art. 1 Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
 
Art. 2 De hengelkeuze is vrij.
 
Art. 3 Gevist dient te worden met één hengel voorzien van ten hoogste 3 haken. Een dreg wordt beschouwd als 3 haken. Een reservehengel is toegestaan, hieraan mag zich echter geen onderlijn bevinden.
 
Art. 4 Het is toegestaan om een beaasde onderlijn klaar te hebben liggen.
 
Art. 5 Alle aassoorten zijn toegestaan met uitzondering van zachte krab.
 
Art. 6 Vissen met kunstaas of dobber, in wat voor vorm of op welke wijze dan ook, is niet toegestaan.
 
Art. 7 Het gebruik van een voerkorf is toegestaan. Voeren op een andere wijze is niet toegestaan.
 
Art. 8 Het gebruik van natuurlijke geur- en/of reukstoffen is toegestaan.
 
Art. 9 Het ingooien dient zodanig te geschieden dat andere deelnemers en voorbijgangers niet worden gehinderd of in gevaar worden gebracht. Hele of halve pendulumworpen zijn ten strengste verboden.
 
Art. 10 Waden is toegestaan tot maximaal kniediepte. Het is vissen van de waterlijn dus de standaard moet staan bij de waterlijn.
 
Art. 11 Er dient zodanig gevist te worden dat als gevolg van stroom en/of wind en/of de richting van ingooien andere deelnemers niet worden gehinderd. Denk hierbij onder andere aan voldoende loodgewicht en het al dan niet gebruiken van ankers.
 
Art. 12 Het is verboden om van strekdammen te werpen of te vissen.
 
Art. 13 De plaatsen voor de deelnemers kunnen of vrijelijk door de deelnemers op het door de wedstrijdleiding aangegeven parcours worden uitgezocht of kunnen worden bepaald door loting. De loting vindt dan plaats voorafgaand aan de wedstrijd op de visplaats. De wedstrijdleiding bepaalt of er al dan niet geloot wordt.
 
Art. 14 Bij loting is het de deelnemer verboden op een andere plaats te vissen dan voor hem aangewezen / geloot. Hiervan kan, in overleg, door de wedstrijdleiding afgeweken worden.
 
Art. 15 Gedurende de wedstrijd is er geen pauze.
 
Art. 16 Het tijdstip van aanvang en einde van de wedstrijd wordt voorafgaand aan de wedstrijd door de wedstrijdleiding kenbaar gemaakt. Tevens kan dit ook door het geven van een afgesproken luid signaal plaatsvinden.
Het 1e signaal geeft het begin van de wedstrijd aan, men mag hengelen.
Het 2e signaal geeft het einde van de wedstrijd aan.
 
Art. 17 Voor aanvang van de wedstrijd mag niet gevist worden. Tevens is het verboden voor aanvang van de wedstrijd vis (levend), anders dan (dode-) aasvis, in bezit te hebben.
 
Art. 18 Bij het einde van de wedstrijd moeten de lijnen onmiddellijk uit het water worden gehaald. Vis die gehaakt is telt alsnog mee.
 
Art. 19 Voor het bewaren van vis is het verplicht een emmer mee te nemen en de emmer dient te worden gevuld met zeewater.
 
Art. 20 Er dient naar gestreefd te worden dat de gevangen vis levend en in goede conditie kan worden terug gezet. Als de vis voor consumptie wordt meegenomen dient de vis onmiddellijk na de vangst te worden gedood.
 
Art. 21

Er wordt gevist op centimeters, afgerond naar boven. Vis van 10 centimeter of kleiner telt mee voor 1 centimeter. Deze vissen dienen na meting direct te worden teruggezet. (Als voorbeeld van afronding: Vis van 10,1 centimeter wordt naar boven afgerond en telt voor 11 centimeter.)

Art. 22

De overige ondermaatse vis dient direct te worden gemeten en te worden terug gezet. De overige vis wordt aan het einde van de wedstrijd gemeten of volgens afspraak reeds tijdens de wedstrijd. Voor de juiste wettelijke maten en gesloten tijden zie onderstaande tabellen aan het eind van dit reglement.

Art. 23 Beschermde vissoorten (b.v. aal, zeeforel) mogen mee tellen. Deze dienen onmiddellijk na de vangst te worden gemeten en vervolgens direct te worden terug gezet. Zie voor Beschermde vissoorten onderstaande tabel aan het eind van dit reglement.

Art. 24 Alleen vissen gevangen aan de eigen uitrusting komen voor meting in aanmerking (dus niet aan opgeviste afgeworpen lijnen). Dode gehaakte vissen tellen niet mee. Wordt een vis met twee haken in de bek door 2 deelnemers gevangen dan telt de vis voor beide deelnemers.
 
Art. 25 De deelnemer met het grootste aantal centimeters krijgt 1 punt, de volgende deelnemer 2 punten, etc. etc. Bij een gelijk aantal centimeters vervalt het volgende plaatsnummer. Indien een deelnemer geen vis vangt dan krijgt deze deelnemer het aantal punten van het aantal deelnemers + 2.
 
Art. 26 Reclames over vergissingen bij puntentelling of klassering begaan, dienen direct ter plaatse door de deelnemers bij de wedstrijdleiding te worden ingediend.
 
Art. 27 Bij het verlaten van de visplaats moet de deelnemer zorgen dat hij deze schoon en netjes achterlaat.
 
Art. 28 Bij het bootvissen gelden, in afwijking op voorgaande betreffende artikelen de regels zoals vermeld in de onderstaande artikelen 29 tot en met 34.
 
Art. 29 De plaatsen voor de deelnemers aan een bootwedstrijd worden altijd geloot.
 
Art. 30 Ongeveer halverwege de wedstrijd wordt van plaats gewisseld door een aantal plaatsen, met de klok mee, te draaien. Het aantal plaatsen wordt door de wedstrijdleiding bepaald.
 
Art. 31 Beaasde (reserve) onderlijnen mogen niet gereed liggen, behoudens in de viskist, in verband met de veiligheid van de overige deelnemers. Er mogen dus geen losse onderlijnen los op het dek liggen.
 
Art. 32 Op de boot is plaatsnummer 1 altijd op de kop van de boot.
 
Art. 33 Het is verplicht lood te gebruiken met voldoende gewicht en/of goede ankers.
 
Art. 34 Hengels mogen niet onbeheerd en ingegooid worden achtergelaten bij b.v. het bezoeken van de kajuit of het toilet. De hengel dient te worden ingehaald dan wel moeten er afspraken zijn gemaakt met de beide buren.
 
Art. 35 Voor de competitie wordt een schema gemaakt met de data waarop gevist wordt alsmede met een voorlopige keuze van de viswateren. Dit schema wordt in de jaarvergadering aan de leden voorgelegd en besproken. Hierbij kunnen in samenspraak met de leden aanpassingen in het schema aangebracht worden.
 
Art. 36 De wedstrijdleiding maakt de aanvangstijden van de wedstrijden tijdig bekend. Gevist wordt in principe tot 14.00 uur. Hiervan kan door de wedstrijdleiding afgeweken worden in verband met onvoorziene omstandigheden, bootwedstrijden, avondwedstrijden etc.
 
Art. 37 Kampioen van de competitie is de visser met het minst aantal punten. Bij een gelijk aantal punten is het totaal aantal centimeters bepalend. Indien dit ook gelijk is wordt gekeken naar de meeste 1e plaatsen in de tellende wedstrijden, daarna naar de meeste 2e plaatsen, enz. enz. Indien dit ook gelijk is wordt gekeken naar het grootste aantal centimeters in één van de tellende wedstrijden. Indien dit ook gelijk is volgt loting.
 
Art. 38 Men moet minstens de helft +1 wedstrijd van de competitiewedstrijden gevist hebben om in het eindklassement van de competitie opgenomen te worden en recht te hebben op een prijs. De beste resultaten over dit aantal benodigde wedstrijden tellen voor de eindstand.
 
Art. 39 Iedere deelnemer draagt zelf zorg voor de benodigde wettelijke – en verenigingsvergunningen van het water waarin gevist wordt, indien van toepassing.
 
Art. 40 Iedere deelnemer dient zich aan alle wettelijke bepalingen te houden.
 
Art. 40a Iedere deelnemer dient te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het gebruik van de vispas op straffe van diskwalificatie.
 
Art. 41 Onvoorziene omstandigheden (b.v. bezet viswater) en extreme weersomstandigheden (b.v. storm, onweer) kunnen leiden tot afwijking van de vastgestelde visplaats dan wel het afbreken van reeds begonnen wedstrijden. Alleen de wedstrijdleiding beslist hierover. Er is geen vast van tevoren bepaalde uitwijklocatie. Per situatie zal de wedstrijdleiding beslissen.
 
Art. 42 Onweer kan altijd reden tot (tijdelijk) stopzetten van de wedstrijd zijn.
 
Art. 43 Bij wedstrijden die worden afgebroken geldt, dat de wedstrijd en dus ook de vangst wordt geteld indien de wedstrijd voor meer dan 2/3 is gevist. In andere gevallen wordt de wedstrijd dus als niet gevist beschouwd.
 
Art. 44 Een ieder die handelt in strijd met dit reglement kan voor verdere deelneming aan de wedstrijd en/of puntentoekenning worden uitgesloten.
 
Art. 45 De HPSV-Sportvissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, schade of letsel, van welke aard ook, aan één of meerdere deelnemers dan wel voor schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze.
 
Art. 46 Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade toegebracht aan derden.
 
Art. 47 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.
 
 

 

 

Tabel wettelijke minimummaten en tijden :

Vissoort Maat  
Aal/Paling 28 cm Terugzetplicht
Blauwe Leng 70 cm  
Bot 20 cm  
Haai Geen Terugzetplicht
Haring 20 cm  
Heek 27 cm  
Horsmakreel 15 cm  
Kabeljauw 35 cm  
Leng 63 cm  
Makreel 30 cm  
Rog Geen Terugzetplicht
Sardine 11 cm  
Schartong 20 cm  
Schelvis 30 cm  
Schol 27 cm  
Tong 24 cm  
Wijting 27 cm  
Witte Koolvis/Pollak 30 cm  
Zeebaars 42 cm  
Zwarte Koolvis 35 cm  

 

Gesloten tijd Beschermde Vissoorten
Het gehele jaar Aal, Zeeforel, Elft, Fint, Zeeprik


 

Versie 27 februari 2022